Skriv ut denne siden

Tips og regler for fisking i Glomma

Her er litt informasjon hentet fra nettet:

Litt informasjon om fiske i Glomma
Ideelle forhold for fluefiskere rundt Koppang. Elva er 604 kilometer og dette er Norges lengste elv. Elva er kjent for å huse mange ulike fiskearter (32 arter), men i området rundt Koppang er det harr og ørret som dominerer.

Du kan også treffe på gjedde, sik, åbbor, mort og lake. Hvert år blir det fanget harr over 50 cm (ca en kilo), ørret opp mot 4 kilo og store gjedder opp mot 10 kilo. Rett sør for Sundfloen bru, finner du «Koppangsøyene», et konglomerat av øyer hvor Glomma deler seg i mindre strømmer. Området er svært fiskbart og med vadebukse kommer du til på mange plasser. På varierende vannstand vil fisken stadig skifte standplass og utfordringen ligger i finne ut hvor fisken står. Det gir fluefiskeren muligheten til å flytte seg rundt og oppdage stadig nye plasser i dette enorme øyområdet.

Fiskekort
Når du skal fiske i Glomma ved Koppang trenger du bare ett fiskekort som dekker hele elva i Stor-Elvdal kommune. Med dette fiskekortet kan du fiske fra Atna i nord ned til kommunegrensen mot Åmot i sør. Da har du nesten 90 kilometer med god fiskeelv til din disposisjon. Du har også lov til å fiske i en rekke tjern som ligger i nærheten av elva, noen av de er gode røye- og ørretvann. Disse vannene er gode alternativer når vannstanden er høy i selve Glomma tidlig på sesongen.

FISKER:
Glomma byr på et variert fiske med mange spennende fiskeslag. Dette er hva du mest sannsynlig kommer til å måle krefter med i elva, enten du fisker med flue eller sluk eller annet utstyr:

Ørreten finnes i de fleste elver og vann og varierer stort i utseende, størrelse og levevis. Den lever av insekter, snegler og krepsdyr, men større ørret er en utpreget rovfisk. Ørreten i Mjøsa kan bli opptil 18 kilo, men sportsfiskerekorden er på ca. 14 kilo.

Harren er den mest vanlige fangsten i Glomma sammen med ørreten. Den er en laksefisk som utmerker seg med sin høye ryggfinne. Harren lever for det meste av bunndyr, men tar gjerne fluer på overflaten. De største harrene kan bli over tre kilo.

Gjedde er en av ørretens verste fiender. En rovfisk som trives best i grunne, varme vann med mye plantevekst. I Norge er gjedda lite brukt som matfisk, men er en delikatesse riktig tilberedt. Gjedda er en sværing som kan bli over 20 kilo, med en tanngard som kan slite i stykker redskapen.

Sik er en sildeliknende laksefisk som finnes i mange former. Ikke så ettertraktet som sportsfisk som de overnevnte, men er en delikatesse i for eksempel røykt form. Siken kan bli drøyt fire kilo og tas helst med flue eller pimpel.

Abboren er lett å kjenne på de spesielle fargetegningene og den høye kroppsformen. Fisken er nøysom og finnes nesten overalt, men lever som regel i tilknytning til strandsonen. Abboren er en god matfisk som fiskes både med sluk, agn og flue. Kan bli drøyt tre kilo.

Mort er en karpefisk med sølvglinsende kropp og spesielle, røde øyne. Den er en stim fisk som kan danne tette bestander, noe som går ut over andre fiskeslag. Morten vokser seint og bli sjelden over kiloen. Lever av insekter og alger og er en viktig byttefisk for gjedda.

REGLER FOR FISKE I STOR-ELVDAL OMFATTER OMRÅDENE UNDER GLOMMA FISKEFORENING OG STOR-ELVDAL GRUNNEIERFORENING
1 Alt fiske etter ørret er forbudt fra og med 15. september til og med 31. oktober.

2 Det er forbudt å nytte bunden redskap, (garn, not, ruse, o.l) til fiske etter ørret i elver og bekker. Alt fiske med bunden redskap i innsjøer er forbudt nærmere inn- og utløpsos enn 50 meter.

3 I Glomma nord for Stai bru er alt fiske etter harr og ørret forbudt i tidsrommet fra og med 1. november til og med 30. april.
UNNTAK:I Glomma sør for Stai bru er det tillatt å fiske i perioden 1. november -30. april fra land og på is. Isfiske er også tillatt i område 3 og 6, samt Bjørsjøen, Fåfengtjern, Gråsjøen. Gjedde og lake kan fiskes hele året.

4 I Glomma er minstemål for harr og ørret 30 cm. Fisk under denne lengde skal settes uskadd tilbake i elva.
UNNTAK:Om ikke annet er bestemt gjelder ikke minstemål i fiskeområdene utenom Glomma.

5 Fiske med oter, langreiv, støkrok, ruse, kupe er ikke tillatt.UNNTAK:På isen er bruk av støkrok og gjeddesaks etter lake og gjedde tillatt. Til fangst av gjedde og lake er ruse tillatt hele året. Bruk av oter er tillatt på strekningen Lorentsstua til Spongfossen.

6 Fiske med levende fisk som agn er forbudt.

7 Det er tillatt for alle under 16 år å fiske uten fiskekort

8 Hvis ikke annet er bestemt, gjelder kortet for fiske med én stang pr. person fra land. Det er ikke anledning til å bruke båt eller flytering.
UNNTAK:I Glomma kan båt og flytering benyttes.

9 Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre.

En gjør oppmerksom på at enkelte mindre strekninger langs Glomma ikke er med i kortordningen. Brudd på regler vil bli rapportert av vårt utmarksoppsyn. Fisk med radiosender skal settes uskadd tilkake i elva. Alle merker fra FLOY-merket fisk skal sendes til Fylkesmannen i Hedmark v/ fiskeforvalteren, 2306 HAMAR, sammen med opplysninger om fangststed, dato og lengde på fisken. Vis varsomhet i din ferdsel langs elv og vann. Kast ikke igjen avfall. Vær forsiktig med varme. Unngå ferdsel på dyrket mark.

Kort sagt: VIS NATURVETT!
Fiskerapport sendes til:
GLOMMA FISKEFORENING, P.B. 156, 2480 KOPPANG
i det sesongen er avsluttet.